Tریانجلهدف گذاری خط مشی کیفیت برای تولید کیفی مطابق با استانداردهای بین المللی برای حفظ رضایت مشتری همیشه در حداکثر سطح شامل مقادیر داده شده زیر است.

در هیچ مرحله ای از تولید تا حمل و نقل، هیچ گونه امتیازی برای کیفیت قائل نباشید.

توسعه مستمر سیستم مدیریت کیفیت خود به منظور تحقق الزامات استاندارد و تامین رضایت مستمر مشتریان.

برای کاهش هزینه ها، با رویکرد بهبود مستمر، کارایی را افزایش دهید.

برای تداوم آگاهی از کیفیت، آموزش منظم به کارکنان خود ارائه می دهیم.

به منظور تولید در استانداردهای بین المللی جهت هدایت صنعت جهت اخذ گواهینامه های لازم.

گواهی های ما